ตรวจสอบเลขสมาชิกผู้แนะนำ

สำหรับนักธุรกิจที่สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ท่านสามารถสมัครสมาชิกในรอบเดือนตุลาคม 2561 ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ภายในเวลา 24.00 น.เท่านั้น เเละท่านจะได้รับการจ่ายค่าคอมมิชชั่น เมื่อท่านส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัญชีหน้าแรกมายังบริษัทสมบูรณ์แล้วเท่านั้น (ท่านสามารถส่งเอกสารได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือศูนย์ DSC ใกล้บ้านท่าน) หากท่านไม่ส่งเอกสารการสมัครภายใน 10 วันทำการ การสมัครของท่านถือเป็นโมฆะ
หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ 02-092-6777


* ท่านนักธุรกิจต้องทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วเท่านั้นระบบจึงจะทำการสร้างหมายเลขสมาชิกให้

ตรวจสอบสมาชิกผู้แนะนำ :
หมายเลขสมาชิกผู้แนะนำ * :

 
 

หมายเลขสมาชิกผู้สปอนเซอร์ :

 
 

ตรวจสอบบัตรประชาชน :
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน * :
 
 

กรอกข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ(ภาษาไทย) * :

นามสกุล(ภาษาไทย) * :

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ) * :

นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) * :

เพศ * :

วันเดือน ปี เกิด * :

ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปี ขึนไป (MM/DD/YYYY)

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :

จังหวัด * :

บ้านเลขที่/อาคาร * :

ถนน :

ตำบล :

อำเภอ * :

ประเทศ * :
ประเทศไทย

รหัสไปรษณีย์ * :
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ :
โทรศัพท์ :

มือถือ * :

อี-เมล์ * :


รหัสผ่าน :
รหัสผ่าน * :

ยืนยันรหัสผ่าน * :


วิธีการจัดส่ง :
รับด้วยตัวเองข้อตกลง :
โดยการลงนามและยื่นแบบฟอร์ม พร้อมทั้งชำระค่าสมัครสมาชิกในการเป็นผู้จัดจำหน่ายของยูนิซิตี้ (นักธุรกิจอิสระ) ข้าพเจ้ายินยอมให้ยูนิซิตี้ติดต่อข้าพเจ้าตามข้อมูลที่ระบุในการสมัคร (หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรสาร, และ/หรือ อีเมล์) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านเเละยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข อีกทั้งยังรับรองและยอมรับอีกว่าข้าพเจ้าได้อ่านเละเข้าใจถึง แผนการจ่ายผลตอบเเทน ตลอดจนนโยบายและระเบียบปฎิบัติของยูนิซิตี้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครนี้ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในการสมัครข้างต้นถูกต้องเละเป็นความจริงทุกประการ
ฉันยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัท

คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อยอมรับข้อตกลง :